Ślubowanie klas pierwszych
Sport
Wycieczka do ZGOK-u
Dzień kropki
A A A

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 14 w Olsztynie

 

 

§1

Informacje ogólne

 

 1. Do korzystania ze stołówki szkolnej są uprawnieni uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub finansowani przez MOPS , GOPS lub sponsorów.

 2. Posiłki dowożone są do szkoły w formie cateringu z innej placówki oświatowej przygotowującej obiady dwudaniowe. Gotowe danie nakładane jest bezpośrednio na talerz i wydawane.

 3. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku.

 4. W przypadku wzrostu kosztu produktu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki
  z miesięcznym wyprzedzeniem.

 5. Na tablicy ogłoszeń w stołówce zamieszczone są informacje:

 1. Regulamin stołówki

 2. Miesięczna odpłatność za obiady

 3. Aktualny jadłospis na cały tydzień.

 1. Posiłki wydawane są w godz. 11.00-14.00.

 

§2

Opłaty za obiady

 

 1. Opłat za obiady należy dokonywać tylko i wyłącznie na aktualny rachunek bankowy szkoły wskazany na stronie internetowej szkoły.

 2. Wpłat należy dokonywać przez ostatni tydzień miesiąca poprzedzającego miesiąc spożywania obiadów (ostatniego dnia miesiąca wpłata powinna być zaksięgowana na koncie szkoły). Wyjątek stanowi miesiąc styczeń i wrzesień, gdzie wpłat dokonuje się tylko w pierwsze 5 dni miesiąca, za który jest dokonywana wpłata.

 3. W tytule wpłaty należy podać:

 1. imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza,

 2. miesiąc i rok na który są wykupione obiady,

 3. w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy podać dane każdego dziecka osobno.

 1. Wpłat należy dokonywać w dokładnej kwocie podanej przez szkołę (bez zaokrągleń).

 2. Uczniowie, za których nie zostanie uiszczona opłata w wyznaczonym terminie nie będą mogli korzystać z obiadów w danym miesiącu.

 3. Wszelkie wpłaty po wyznaczonym terminie będą traktowane jako mylne przelewy
  i zwracane na konto bankowe.

 4. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach wpłaty za obiady można dokonać
  w terminie późniejszym.

 5. Karta obiadowa będzie wydawana przez pracownika stołówki w następnym dniu, po stwierdzeniu dokonania wpłaty na koncie szkoły.

§3

Zwroty za obiady

 

 1. Odpis za obiady w przypadku nieobecności dziecka może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia jest zgłoszona najpóźniej w dniu poprzedzającym absencję do godz. 11. Pojedynczych dni nie odpisuje się.

 2. Nieobecność powinna być zgłoszona do szkoły indywidualnie bądź telefonicznie.

 3. W dniu nieobecności dziecka w szkole rodzic może odebrać obiad po okazaniu karty obiadowej wyłącznie w plastikowym pojemniku.

 4. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność dziecka na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 5. Odpisy za niewykorzystane obiady dokonywane są na bieżąco przez księgowość po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem stołówki.

 6. Obiady nie spożyte przez uczniów traktowane są jako odpady pokonsumpcyjne.

 

 

§4

Zasady zachowania na stołówce szkolnej

 

 1. Podczas spożywania posiłków na stołówce szkolnej obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 2. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.

 3. Plecaki i odzież wierzchnią należy pozostawić w wyznaczonych do tego miejscach.

 4. W stołówce przebywają tylko osoby spożywające obiad.

 5. Uczeń ,który zapomniał, zgubił lub zniszczył kartę obiadową może skorzystać
  z obiadu na ostatniej przerwie obiadowej.

 6. Rodzice bądź opiekunowie czekają na dzieci w holu szkoły.

 7. Nadzór nad uczniami w stołówce szkolnej sprawuje podczas przerw obiadowych pracownik stołówki i nauczyciel pełniący dyżur.

 

 

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie.

 2. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany z nim związane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.