Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu sportowym judo, zapasy i żeglarstwo na rok szkolny 2019/2020

 

Zajęcia specjalistyczne będą prowadzili doświadczeni trenerzy: 
 • p.Andrzej Grudziński-trener judo Klubu Gwardia Olsztyn (VI Dan) 
 • p.Michał Staszewski-trener zapasów Klubu Budowlanych 
 • p.Mariusz Nalewajek-Olsztyński Klub Żeglarski Junga

 Do klasy IV o profilu sportowym może ubiegać się uczeń,który: 

 1. Złożył podanie o przyjęcie do szkoły.
 2. Posiada bardzo dobry stan zdrowia,potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09.2019). 
 3. Uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Judo, Zapasów i Żeglarstwa. 
 4. Posiada pisemną zgodę rodziców(opiekunów prawnych) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej.
 5. Uczeń klasy sportowej musi być członkiem klubu sportowego.

 

Wykaz testów sprawnościowych 

 • siła mięśni brzucha 
 • zwis w podciąganie 
 • skok w dał z miejsca(cm) 
 • zwis na ugiętych ramionach na drążku(sek) 
 • bieg wahadłowy 4x10m (sek) 
 • siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sek 
 • skłon w przód 
Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów,rezygnacji lub choroby dziecka. 
Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu judo,zapasy i żeglarstwo w terminie do 29 maja 2019r.  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych-sekretariat SP 14 w Olsztynie przy ul.M.Konopnickiej 11. 

 

Termin spotkania informacyjnego dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły i trenerami zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Wymagane dokumenty od kandydata do IV klasy sportowej powinny zostać złożone w sekretariacie SP nr 14w Olsztynie : 
 • podanie o przyjęcie do szkoły IV o profilu sportowym 
 • pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)na uczęszczanie kandydatów do oddziału 
 • jedno zdjęcie do legitymacji ucznia 
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia,wydany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza. 

 

Załączniki do pobrania.