Ślubowanie klas pierwszych
Sport
Wycieczka do ZGOK-u
Dzień kropki
A A A

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W OLSZTYNIE 

 

1. Postanowienia ogólne:

 • Podstawa prawna zgodnie z art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.

 • Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.

 • Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

1.Cele i zadania świetlicy szkolnej

 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.

 • Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.

 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.

 • Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.

 • Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie swoje i innych.

 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć.

 2. Potrzeby materialne świetlicy finansowane są ze składek rodziców, które są dobrowolne oraz z budżetu szkoły. Wysokość składki ustala Rada Rodziców. 

  3. Założenia organizacyjne

 • Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 630do 1700. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 1700. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.

 •  Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I – III.

 • Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy podlegają kierownikowi świetlicy a kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.

 • Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły w zakładce świetlica - dokumenty lub w świetlicy .

 • Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25 dzieci.

 • Dziecko z klasy I-III przychodzi do świetlicy pod opieką wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję.

 • Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne przychodzą po dzieci z klas I-III do świetlicy i po skończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem.Prowadzący zajęcia bierze pod opiekę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko uczestniczące w zajęciach.

 • W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. Odzież i obuwie dzieci przebywających w świetlicy muszą być podpisane.

 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.

 • Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.

 • Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczyciela-wychowawcy w stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką drugiego nauczyciela-wychowawcy.

 • Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców / prawnych opiekunów lub na podstawie informacji przesłanej przez dziennik elektroniczny Librus z konta rodzica/prawnego opiekuna.

 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępna jest w świetlicy oraz [tutaj]. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji przesłanej przez dziennik elektroniczny Librus z konta rodzica/prawnego opiekuna.

 • Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy mają zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.

 • Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.

 • Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się przez dziennik elektroniczny Librus lub telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.

 • Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

 

 1. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej.

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,

 • uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach,

 • poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez  nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,

 • ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

 • wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

 • doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,

 • wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,

 • korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

 

Uczeń jest zobowiązany do:

 • przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,

 • przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,

 • respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,

 • zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,

 • przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

 • dbania o porządek, poszanowania zasobów świetlicy,

 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 1. Dokumentacja świetlicy
 1. Regulamin świetlicy

 2. Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy

 3. Ramowy układ dnia

 4. Dziennik zajęć

 5. Karty zgłoszeń

 

 1. Zadania Nauczyciela - wychowawcy świetlicy
 • Opracowanie rocznego planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy 

 • Prowadzenie dziennika zajęć.

 • Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.

 • Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.

 • Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.

 • Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.

 • Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.

 • Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.

 • Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.

 • Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.

 

 1. Nagrody i konsekwencje wobec wychowanków

Nagrody

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci: 

 1. pochwały ustnej,

 2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 

 3. nagrody rzeczowej, 

 4. dyplomu. 

Konsekwencje

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące konsekwencje: 

 1. upomnienie ustne, 
 2. ostrzeżenie w obecności grupy, 
 3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 
 4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania. 

     

      8. Świetlica podczas nauczania hybrydowego/zdalnego

Praca świetlicy w czasie zdalnego nauczania polegać będzie na przesyłaniu rodzicom codziennych informacji dotyczących zajęć świetlicowych np. zabaw, organizowanych konkursach, wykonywaniu różnego rodzaju zadań plastycznych, muzycznych, logicznych oraz rebusów i zagadek. Zdalne prowadzenie zajęć świetlicowych ma na calu zorganizowanie i urozmaicenie dzieciom czasu wolnego w czasie kwarantanny i przebywania w domu.

 

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. 

 

Podkategorie